Skip til hoved indholdet
    Hjem Liste over nyheder på Tryg Aalborg Trivsel i skolen

Trivsel i skolen

Status på arbejdet med Trivsel i skolen 2023

På Aalborg Kommunes skoler har arbejdet med trivsel meget høj prioritet. I det forløbne år er der rettet stærk opmærksomhed på elevernes trivsel i fællesskaber, fordi vi ved, at velfungerende fællesskaber er vigtige forebyggende faktorer, når vi skal bekæmpe mistrivsel, mobning, ensomhed og skolefravær. Det at føle sig som en del af et trygt fællesskab skaber et vigtigt fundament for, at børn kan lære, være, lykkes og gro, som det hedder i Børn og Unges nye vision. I det nedenstående er tre udvalgte trivselsindsatser beskrevet.

Elevinddragelse

Aalborg Kommune er Unicef-certificeret ”Børnevenlig Kommune”. Det betyder, at vi arbejder bevidst og målrettet med børns rettigheder. På skoleniveau har dette arbejde mange ansigter. Vi øver os på at inddrage børn og unge i så mange processer og beslutninger som muligt. Målet er, at professionelle omkring børnene ikke blot taler om børnene, men også med børnene om det, der rør sig i deres liv. Børnenes egne perspektiver, ideer og holdninger er værdifulde, når vi skal skabe trivsel i fællesskaber. Et eksempel på dette er SSP’s tiltag, hvor unge inviteres med ind i maskinrummet til møder, hvor det drøftes, hvordan de bedste betingelser for ungelivet skabes. De unge bidrager med erfaringer, viden og vigtige perspektiver, der kvalificerer måden, det forebyggende arbejde gribes an på.  Det børnevenlige mindset har en trivselsfremmende effekt – børn der føler sig set, hørt og anerkendt har bedre betingelser for at trives.

Skolefravær

Mistrivsel og skolefravær går hånd i hånd, og konsekvenserne for børn, som ikke er i skole i kortere eller længere tid, er store. Vi ved, at højt skolefravær øger risikoen for for eksempel stress, angst og social isolation. Børn og unge med højt skolefravær har derfor høj prioritet i trivselsarbejdet. 
I efteråret 2023 lancerede Børn og Unge en ny handlevejledning ”Sammen om elevfravær”, der skal styrke samarbejdet og kvalificere de handlinger, der iværksættes. Et vigtigt pejlemærke i arbejdet er at forstå fravær som barnets bedste løsning på et større problem. I det tværfaglige samarbejde arbejdes der derfor indgående med at kortlægge både barnets egne og andre omsorgspersoners forståelser af fraværsårsagen. Målet er at nytænke og udvikle praksis for at imødekomme barnets behov.

Digital trivsel

Digitale fællesskaber udgør en stor del af de fleste børn og unges liv. I trivselsarbejdet på skolerne kræver arbejdet med den digitale trivsel derfor stadig større opmærksomhed. Skolerne har igennem flere år arbejdet systematisk med undervisningsmaterialet ”Dit liv på nettet” i 2., 4., 6., og 8. årgang. I år har vi udvidet indsatsen omkring digital dannelse ved at gøre det til et væsentligt tema i Camp Ung, der besøger alle udskolinger. På 7. klassetrin får eleverne besøg af ung-til-ung-underviserne ”De Sociale Medieambassadører”. Deres undervisning sigter mod at skabe åben og fordomsfri dialog med de unge om det, de oplever på nettet. Elevernes brug af og holdninger til sociale medier sættes i spil, og de får viden om lovgivning og etik i digitale miljøer. De foreløbige erfaringer med at bruge ung-til-ung-undervisere i forhold til digital dannelse er positive. Derfor er det naturligt, at vi fremover kigger nærmere på, hvordan vi kan udnytte det potentiale, der ligger i ung-til-ung-tilgangen, når vi skal arbejde videre med at styrke børn og unges tryghed i fællesskaber.

Læs mere om indsatsen Trivsel i skolen

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen