Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Tryg Aalborg Tidligere indsatser

Tidligere indsatser

Tidligere indsatser i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”

Tidligere indsatser

Mål: Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats således, at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres.

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på at sikre unges trivsel og udvikling. ” En Vej Ind” er en håndholdt indsats, der skaber større tryghed for den enkelte unge, og det det omkringliggende samfund.

Øge trygheden ved at sikre trivsel og udvikling

Indsatsen ”En Vej Ind” har til formål, via en håndholdt indsats, at reducere tilstedeværelsen af problemskabende ungdomsgrupper, minimere rekruttering til rocker- og bandemiljøer samt forebygge, at kommunens unge tiltrækkes af kriminelle miljøer.

Hvad gør vi allerede på området

Indsatsen er målrettet unge i alderen 17-23 år, som er i risiko for at blive rekrutteret til rocker- og bandemiljøer, eller andre problemskabende ungdomsgrupper. Indsatsen sikrer en helhedsorienteret indsats på tværs af Aalborg Kommunes, Nordjyllands Politi og Kriminalforsorgens indsatser, således de unge kan leve en kriminalitetsfri tilværelse. I Aalborg visiteres de unge til et gruppeforløb/grundforløb af fire måneders varighed. Der er et struktureret samarbejde med bl.a. SSP, Nordjyllands Politi, Kriminalforsorg og Misbrugscenter vedr. uddannelsesforløb. Igennem et struktureret forløb erhverver de unge basale evner, motivation og kompetencer til at indgå i det konventionelle samfund.

Hvad skal vi have fokus på

Fokus for indsatsen bygger på en veldokumenteret metode og tidligere erfaringer, der viser, at det er vigtigt at følge den unge tæt både før, under og efter grundforløbet. Herudover er en del af styrken i indsatsen en struktureret hverdag samt, at de unge gennem forløbet får et netværk. Endelig kræver det fortsat et bredspektret samarbejde og en helhedsorienteret indsats for at indsatsen lykkes, og den unges trivsel og udvikling sikres.

Brobygningsforløbet ”Din Vej” er stoppet med udgangen af 2017, hvorfor indsatsen ikke længere er en del af ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”. Nedenfor kan du læse den oprindelige beskrivelse af indsatsen.

Når unge støttes via brobygningsforløbet "Din Vej" til at gennemføre en ungdomsuddannelse, giver det tryghed for den enkelte unge og Aalborg Kommune generelt.

 En ungdomsuddannelse giver muligheder

Gennem brobygningsforløbet skal alle unge, der kan gennemføre en ungdomsuddannelse støttes heri. Indsatsen er for ledige unge under 30 år, som er på uddannelseshjælp, og uden en ungdomsuddannelse. "Brobygning til erhvervsuddannelserne" skal sikre, at flere får en erhvervsuddannelse. Ved at den enkelte unge tager en uddannelse, giver det også nemmere adgang til arbejdsmarkedet. Tilknytning til arbejdsmarkedet giver både økonomisk tryghed og adgang til sociale fællesskaber. På denne måde er uddannelse med til at sikre forskellige former for tryghed både for den enkelte og for kommunen. 

Hvad er et Brobygningsforløb? 

 • Et 12 ugers vejledningsforløb med indlagt uddannelses- og virksomhedspraktik. Derudover modtager deltagerne forberedende voksenundervisning, hvis der er behov for dette
 • Op til 12 uger på tværfagligt grundforløb indenfor et valgt erhvervsområde
 • Ordinært grundforløb
 • Praktik/skoleforløb

Med brobygningsforløbet får den enkelte unge en meningsfuld hverdag, som giver tryghed nu og på sigt ved, at den unge får uddannelse og mulighed for beskæftigelse og selvforsørgelse.
 

Skalborg Borgerhjælp blev opløst ved sin generalforsamling primo 2017. Jævnfør CVR registeret har foreningen lukket sin aktiviteter per 14.03.17. Indsatsen er derfor ikke længere en del af ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune.
Nedenfor kan du læse den oprindelige beskrivelse af indsatsen.

Skalborg Borgerhjælp bidrager med at øge livskvaliteten. Aktiviteter og meningsfyldte sociale fællesskaber kan medvirke til at øge livskvaliteten og trygheden for ældre borgere og borgere med særlige behov. Det er ”Skalborg Borgerhjælp” et fornemt bevis på.

Skalborg Borgerhjælp er en frivillig forening, der hjælper pensionister og handicappede i Skalborg, der har brug for hjælp i hverdagen.

Aktiviteterne består af:

• Tilbud om besøgsven
• Hjælp til at få lavet små praktiske opgaver
• Mulighed for hjælp til indkøb med foreningens handicapbus, torsdage i lige uger.

Mogens Aarup -Jensen, som er en af de frivillige i Skalborg Borgerhjælp, siger: "Det handler i bund og grund om at hjælpe med de praktiske ting, så det letter hverdagen for den enkelte, og så kommer vi til at lære hinanden at kende og ikke mindst hygger vi os sammen". At Skalborg Borgerhjælp er med til at øge trygheden er, hverken de frivillige eller de, der har behov for hjælp i tvivl om. Mogens fortæller: "Vi har haft besøg fra Tryg Aalborg, der også oplevede, hvor tryghedsskabende indsatsen er. Faktisk kan man ud fra udsagn og oplevelser måle, hvor tryghedsskabende en indsats er og her scorer Skalborg Borgerhjælp højt."

Har man lyst til at være frivillig og gøre en forskel, eller har behov for den praktiske hjælp og bor i Skalborg, er man velkommen til at kontakte foreningen mandage mellem 10 og 12 på telefonnummer xxxxxxxx (telefonnummer. er fjernet (redaktør) eller på Skalborg Borgerhjælp (linket er deaktiveret (redaktør)).

Skalborg Borgerhjælp medvirker til at øge livskvaliteten, og dermed trygheden for den enkelte.

Mit Kvarter er i løbet af 2015 overgået til Projekt ”FRI-TID”, som er videreført som indsats i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2. Nedenfor kan du læse den oprindelige beskrivelse af indsatsen.

"Mit Kvarter" der er et partnerskab mellem Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og Sekoria er med til at øge livskvaliteten, og skabe tryghed for borgere med fysisk eller psykisk handicap. Det sker ved, at samarbejde med borgere, netværk, frivillige, studerende og andre i lokalområdet.

 Af aktiviteter kan nævnes: 

 • Frivillige besøgsvenner
 • Ledsagelse til arrangementer
 • Hjælp til indkøb
 • Etablering af interessegrupper
 • Borgere med handicap som frivillige
 • Hjælp til pårørende
 • IT-træning 

Udover Frivilligstøtten dækker "Mit Kvarter" også over en kommunikationsplatform, ledsagerkort, Café Viking og NemAdgang.

Kommunikationsplatformen afsluttes i juni 2015, og overgår til indsatsen ”FRI-TID", hvor der arbejdes videre med de frivilliginitiativer, der er startet gennem ”Mit Kvarter”.

"Mit Kvarter" medvirker til at øge livskvaliteten, og dermed trygheden for den enkelte.

Intro for flygtninge figurerer ikke længere som en prioriteret indsats i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”. Nedenfor kan du læse den oprindelige beskrivelse af indsatsen.

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, i fællesskab at skabe en god, tryg og meningsfuld velkomst samt følgende integration for flygtninge i kommunen – det sker via samarbejde og en tryg og tillidsfuld dialog.

Et målrettet og trygt forløb for nye flygtninge i kommunen

Aalborg Kommune modtager hver måned et mindre antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. En god start er et godt afsæt for den videre integration.

For at sikre en god start for de nye borgere i kommunen afholdes der personlige samtaler med alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i forhold til beskæftigelse, CV, bolig og budget. Der laves i samarbejde med den nye borger en plan for det videre integrationsforløb. Samtalerne holdes med tolk.

Målet med integrationsindsatsen er at sikre, at den nye borger hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem uddannelse og arbejde. Vejen hertil er hurtig start på danskuddannelse samt i virksomhedspraktik for at blive introduceret til arbejdsmarkedet. I integrationsforløbet arbejdes der sideløbende med danskuddannelse målrettet med opkvalificerende kurser, løntilskud og kombination af virksomhedspraktik med ansættelse et mindre antal timer. Der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer samt hvor på arbejdsmarkedet, der aktuelt er jobåbninger.

Det brede samarbejde

Fra selve modtagelsen og i de følgende år skal vi sikre bedst mulig integration i alle livets faser fra småbørn til seniorer, uddannelse og arbejde såvel som fritid. For at løfte opgaven omkring integration bedst muligt kræver det koordinering og samarbejde, da det vedrører mange af kommunens ”kerneopgaver”. Det gælder forhold omkring sociale ydelser, boliger, jobcenter, daginstitutioner, skoler, ældrepleje, sundhedsfremme og forebyggelse, samt hjælp til handicappede. Der samarbejdes ligeledes med vigtige parter om integrationen bl.a. boligorganisationerne, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet – og hele forenings- og fritidslivet. 

De mange frivillige tilbud, som findes i Aalborg Kommune, er et vigtigt supplement til den kommunale indsats. Der er for eksempel fællesspisning, sprogtræning, rundvisning i byen, og der er mulighed for juridisk hjælp f.eks. i forbindelse med ansøgning om familiesammenføring.

Opfølgende undervisning i samarbejde med politiet

En del unge flygtninge under 25 år deltager i et uddannelsesrettet tilbud ved Ung AUC, der er en del af Ungdomsskolen. Her får de danskuddannelse såvel som fagundervisning i matematik, engelsk og samfundsfag samtidig med at de løbende deltager i forskellige virksomhedspraktikker.

Som en del af undervisningen ved Ung AUC er der også fokus på hverdagsmestring og medborgerskab for at udruste de unge til at bo på egen hånd, samt at færdes i og deltage i samfundet.

Nordjyllands Politi deltager i undervisningsforløbet på Ung AUC, hvor de underviser om lov og normer i Danmark. Dette sker bl.a. ved hjælp af illustrationer af forskellige situationer, som vises på slideshow. Politiets deltagelse har flere formål. Først og fremmest ønskes der tidligt en dialog omkring lov og normer i Danmark, for at forebygge misforståede situationer i by- og nattelivet samt i relationen til andre borgere. Dernæst har Nordjyllands Politi et ønske om, at de nye borgere i byen oplever at få en tryg og tillidsfuld relation til politiet.

Læs mere om frivillige tilbud på integrationsområdet på integrationaalborg.dk

Arbejdet i Børn- og Ungesamrådet fortsætter som hidtil. Nedenfor kan du læse beskrivelse af indsatsen.

Mål: Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats således, at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på at sikre, at børn og unge, der har behov for hjælp, får en hurtig og tryg udredning og behandling. 

Den rette hjælp giver tryghed

Nogle børn og unge befinder sig i en gråzone mellem egentlig psykiatrisk behandling og kommunale indsatser. Det er vigtigt hurtigt at få afklaret, hvad der skal til for, at barnet eller den unge hurtigst muligt kan få den rette hjælp. Derfor har Aalborg Kommune, Psykiatrien og de praktiserende læger i fællesskab nedsat et Samråd for Børn og Unge. Samrådets opgave er at belyse barnets behov, mulighederne for hjælp og komme frem til en anbefalet indsats. 

Øge trygheden ved at sikre trivsel og udvikling

Målet er at skabe bedre forløb, forebygge og sikre, at udsatte børn og unge får den rette hjælp.

Hvad gør vi allerede på området

Psykiatri og kommune samarbejder allerede i dag godt omkring fællesforløb. Der er et særligt fokus på børn og unge, der henvender sig i den psykiatriske skadestue, bliver indlagt, samt på familier, der er socialt udsatte. Psykiatrien arbejder aktivt på at sikre hurtig udredning og behandling, og sammen med kommunerne på at udvikle det gode samarbejde.

Hvad skal vi have fokus på

Fokus i Aalborg modellen er særligt de sager, hvor der er tvivl om, hvem der skal hjælpe, og hvordan der bedst ydes en god hjælp inden for de muligheder psykiatri og kommuner har. Aalborg Modellen giver mulighed for at drøfte disse gråzonesager i fællesskab. 

Læs mere om børne- og ungesamråd i Aalborg Kommune på sundhed.dk

Arbejdet i Tryghedsambassadører fortsætter som hidtil. Nedenfor kan du læse beskrivelse af indsatsen.

Mål: Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune ved at inddrage borgere, erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune

I "Tryg Aalborg – en mere tryg kommune" har vi fokus på at underbygge sikkerheden og trygheden i de hjem som Hjemmepleje Aalborg og Rengøringsenheden kommer i. 

Tryghedsbesøg skaber tryghed

Hjemmepleje Aalborg og Rengøringsenheden i Aalborg Kommune, har i samarbejde med Nordjyllands Beredskab, AOF, TrygFonden og FOA uddannet sine medarbejdere som tryghedsambassadører.

Medarbejderne er med baggrund i uddannelsen blevet i stand til at gennemføre et tryghedsbesøg i borgernes hjem, hvor de har fokus på at spotte risici for brand og faldulykker. 

Hvad gør vi allerede på området

De fleste ulykker sker i hjemmet, derfor tilbyder Hjemmepleje Aalborg et gratis tryghedstjek til borgere, som modtager rengøring eller pleje fra Hjemmepleje Aalborg, Aalborg Kommune. Tryghedstjekket tilbydes for at øge opmærksomheden på brandforebyggelse og sikkerhed, herunder forebyggelse af faldulykker i hjemmet, og dermed skabe en endnu mere sikker og tryg dagligdag for borgerne. 

Hvad skal vi have fokus på

Der er uddannet 515 medarbejdere og der har været foretaget ca. 1700 besøg (primo 2018) af tryghedsambassadørerne. Fremover forventes det, at der gennemføres mellem 800 og 1000 tryghedsbesøg årligt. De uddannede medarbejdere vedligeholder og opgraderer deres uddannelser. Som en del af denne opgradering er der bl.a. indgået aftale om, at Nordjyllands Politi skal være med til at efteruddanne tryghedsambassadørerne i kriminalitetsforebyggelse.

Som en ekstra bonus tilbydes alle borgere gratis opsætning af røgalarm i hjemmet. Røgalarmerne finansieres af TrygFonden.

 

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på at skabe en endnu mere tryg og demokratisk online samtale i Aalborg Kommune.

Mål

Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed.

Tryg Digital By som koncept

Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har sammen med Nordic Safe Cities modtaget en bevilling fra TrygFonden til at igangsætte Tryg Digital By konceptet. Formålet er at skabe en tryg digital by og styrke den demokratiske samtale i Aalborg. Det skal ske ved at kortlægge både de hadefulde, men også de sunde samtaler på nettet der, hvor gode normer for dialog og anerkendende tale er til stede, og på den baggrund udvikle og styrke nye og eksisterende forebyggelsesstrategier.
Tryg Digital By bygger på præmissen, at byen – kommune, SSP, skoler, klubber, politi og civilsamfund er afgørende aktører i det kriminalitetsforebyggende arbejde. De er tæt på borgerne, og kan være med til at gøre en forskel for den enkelte borgers tryghed og demokratiske engagement. Med projektet er ambitionen at nå ud til de fagprofessionelle, ledere, politi, lokalpolitikere og civilsamfundsaktører i Aalborg, og give dem viden og værktøjer til at sikre digital tryghed. De er i berøring med rigtig mange borgere gennem indsatser for eksempel i skolen, med frivillige, klubberne og SSP. Derfor berører projektet ikke kun fagfolkene, men en bred gruppe af borgere. Målet er, at borgere i kommunen føler, at trygheden stiger i deres online fællesskaber, at hadet og polariseringen online mindskes på sigt, og at flere vil deltage i debatten online.
Dette vil vi opnå gennem følgende delmål:

 • Delmål 1: Nye indsigter om digital tryghed i Aalborg
 • Delmål 2: Digitalt paradigmeskifte for fagprofessionelle i Aalborg
 • Delmål 3: Centrale aktører i Aalborg ved, hvad der skal til for at skabe en sundere netadfærd
 • Delmål 4: Pilottesten leder til nationalt program

Hvad gør vi allerede på området?

Både Region Nordjylland, Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune arbejder allerede med at sikre tryghed online. Der er allerede iværksat undervisning i god og tryg digital adfærd blandt børn og unge, med for eksempel ”Dit liv på nettet”, ”Den sikre side”, ”Sikker chat” og den prioriterede indsats ”Tryg Online”.

Tryg Digital By projektet skal supplere de eksisterende indsatser gennem brugen af en algoritme, der kan analysere samtalerne på nettet. Det skal styrke både det digitale og fysiske forebyggelsesarbejde gennem en forbedret systematisk tilgang. Ved brug af algoritmer indsamles data fra offentlige sociale medier, som danner et overblik over, hvad der kendetegner online samtalen i Aalborg. 

Hvad skal vi have fokus på?

Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Nordic Safe Cities har indgået et partnerskab om at kortlægge Aalborgs digitale landskab gennem brugen af en algoritme, der kan analysere samtalerne på nettet. Analysen skal danne et billede af den digitale by, hadets sammensætning og den demokratiske samtale blandt borgerne i Aalborg. På baggrund af dette billede vil vi udvikle og teste nye forebyggende indsatser og lancere resultaterne for fagprofessionelle i Aalborg. Fokus vil være på, hvordan det stærke samarbejde på tværs af politi, region og kommune kan omsætte viden omkring Aalborgs digitale by til at forstærke de digitale indsatser i kommunen. Ved at involvere en bred kreds af fagprofessionelle, civilsamfundsaktører og politikere i Aalborg forventes det, at projektets læring og tankesæt planter sig, så online forebyggelse bliver en naturlig del af samtalen om tryghed i Aalborg. Internettet og de sociale medier fylder særligt meget blandt unge, og derfor vil der gennem indsatsen være et særligt fokus på at få de unges stemme frem. Hvor møder de unge offentlige, digitale samtaler, og hvornår er den tryg eller utryg?

Tovholder

Centerleder Denise Bakholm, Aalborg Kommune

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at borgerne skal være trygge når de begiver sig ud i online universet. Med de mange digitale muligheder der findes i dag er det vigtigt, at borgerne er rustet til at kunne undgå de faldgruber, der kan være online.

Mål

Borgere i Aalborg Kommune skal fortsat opleve høj tryghed.

Hvad gør vi allerede på området?

Både Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Nordjyllands Politi gør allerede en del inden for online tryghed. Der er allerede i stort omfang iværksat undervisning i god og tryg digital adfærd blandt børn og unge, med for eksempel ”Dit liv på nettet”, ”Den Sikre Side”, ”Sikker Chat” med videre.
Herudover er der udviklet en indsats som Handicaprådet i Aalborg Kommune har foreslået. Indsatsen er udviklet i tæt samarbejde mellem Handicaprådet, Rigspolitiets Landsdækkende Center for IT relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK), Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune, således at vi kan favne bredt. Indsatsen bliver landsdækkende.

Hvad skal vi have fokus på?

Formålet med indsatsen er at sætte fokus på borgernes muligheder for selv at skabe trygge rammer i deres liv online. Indsatsen favner bredt, så alle borgere såvel unge som ældre, digitalt indfødte, forældregenerationen samt sårbare borgere med flere får bedre mulighed for at blive rustet og få øget modstandskraft i forhold til online svindel og kriminalitet. Indsatsen er en god indgang for fagprofessionelle som inspiration for oplæg/foredrag/viden med videre i relation til IT-forebyggelse.
Indsatsen er, i lighed med øvrige prioriterede indsatser, en dynamisk indsats, der løbende vil blive tilpasset aktuelle fokuspunkter inden for IT relateret kriminalitet. Der samarbejdes blandt andet med Aktivitetscentre, bosteder, væresteder, arbejdspladser og deltagelse på seniormesser med videre, hvor der holdes oplæg om it-kriminalitet og gives tips til, hvordan man undgår at blive udsat for online svindel.

Tovholder

Politiassistent Morten Søndergaard, Nordjyllands Politi

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen