Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Tryg Aalborg Introduktion

Introduktion

Baggrund, strategi, organisation og forløb.

Flere danske og internationale undersøgelser viser, at Aalborg Kommune er en af de storbyer i Europa og Danmark, hvor borgerne føler sig mest trygge. Det er vigtigt!

Det er afgørende for os alle at kunne færdes trygt i de forskellige by- og boligområder i kommunen. Aalborg Kommune skal være et trygt sted at vokse op, studere, arbejde og blive ældre. Vi vil forebygge, at børn og unge havner uden for fællesskabet. Vi vil, at alle har en tryg hverdag med indhold. Vi skal forebygge, at uro andre steder trækker sit spor i vores kommune. Det er ligeledes vigtigt, at medvirke til, at borgerne har et præcist og retvisende billede af de begivenheder, der forekommer. 

Øget tryghed handler om at lytte til borgerne og deres oplevelser. Det handler om at være på forkant, og det handler om at samarbejde og løfte i fællesskab. Derfor er vi også taknemmelige for den opbakning, som ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har fået fra foreninger, frivillige, boligorganisationer og alle andre engagerede borgere.

Kun ved at vi løfter i fællesskab, kan vi sikre, at Aalborg Kommune forbliver en tryg kommune.   

Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen

Regionsrådsformand Mads Duedahl

Borgmester Lasse Frimand Jensen

Hvis du vil vide mere

Strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" er udviklet i et tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland.

Formål

Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland ved, at tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er en menneskeret at kunne være tryg - derfor er tryghed højt prioriteret. Med denne strategi vil vi, i fællesskab, medvirke til at underbygge, fastholde eller øge trygheden. Vi vil udvikle samarbejdet og skabe en fælles retning for en mere tryg kommune.

I Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland er tryghed allerede et prioriteret område, og der foretages adskillige indsatser, hvor tryghed, direkte eller indirekte, indgår som en del af indsatserne. Indsatserne er dannet gennem mange års prioritering af tryghed. Indsatserne foregår i et samarbejde, hvor blandt andet tværgående koordinering, samarbejde, tværfaglighed, forebyggelse og helhedsorientering er i højsædet. Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” skal ses i sammenhæng med Nordjyllands Politis, Aalborg Kommunes og Region Nordjyllands øvrige strategier og tryghedsfremmende indsatser.

Samarbejde er det eneste, der flytter noget, Derfor er det vigtigt, at trygheden udvikles i et samarbejde med foreninger, frivillige, boligorganisationer og andre vigtige nøglepersoner. Sammen skaber vi resilisens og modstandskraft for det enkelte individ, by- og boligområder, nærområder og kommunen som helhed.

Målene i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” er:

  • Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed
  • I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed
  • Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag
  • Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres
  • Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune, ved at inddrage borgere, erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune.

Målene er som udgangspunkt bredt defineret. For hvert mål er der prioriterede tryghedsskabende og handlingsorienterede indsatser. De formulerede indsatser er helhedsorienterede, og der handles på individ, gruppe, og geografisk niveau. Indsatserne udgør tilsammen en helhedsorienteret tryghedsfremmende indsats. Indsatser og samarbejde styrkes og udvikles undervejs i relation til udviklingen af tryghed blandt borgerne.

Samskabelse og facilitering

Tryg Aalborg vil fortsat række hånden ud til foreninger, frivillige, boligorganisationer og alle andre engagerede borgere. Kun ved, at vi løfter i fællesskab, kan vi sikre, at Aalborg Kommune forbliver en meget tryg kommune. Vi vil have fokus på samskabelse, involvering og inddragelse af civilsamfundet i tryghedsskabende initiativer. Det vil være muligt, via de enkelte tryghedsfremmende indsatser, at trække på ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” både, hvad angår facilitering, procesforløb og samskabelsesindsatser via relevante metoder og co-creation forløb (metode for samskabelse) i forhold til tryghedsskabende indsatser.

Nordic Safe Cities Charter

Vi arbejder helhedsorienteret for at skabe en tryg kommune det betyder, at vi har et fokus på dette lokalt såvel som nationalt.

Derfor har vi valgt at tilslutte os Nordic Safe Cities Charter, hvor vi som kommune tilkendegiver, at vi arbejder for at skabe sikre og trygge kommuner for alle borgere.
Dette sker via fokus på samarbejde og samskabelse om sikkerhed, tillid, tolerance, modstandskraft og tryghed i et bredt og helhedsorienteret perspektiv.

 Læs mere om Nordic Safe Cities Charter på nordicsafecities.org

 

Projektorganisationen i strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" består af parter fra Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og Region Nordjylland.

Styregruppen for strategien består af vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi og børne- og familiechef ved Aalborg Kommune og ledende socialrådgiver ved Aalborg Universitetshospital.

Koordinatorer for strategien består af én repræsentant fra Nordjyllands Politi og én repræsentant fra Aalborg Kommune.

Tovholdergruppen består af styregruppen, koordinatorer for strategien og tovholdere for de enkelte prioriterede tryghedsfremmende indsatser. Alle parter er fra Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og Region Nordjylland. 

 

Arbejdet i Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” påbegyndtes i 2014 og følger byrådsperioderne, således arbejdes der nu med version 3 frem til 2025.
Styregruppen holder møde med tovholderne for strategien (tovholdermøder) to gange årligt forinden koordinationsmøder og ved behov.

Koordinationssgruppen for strategiarbejdet i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” mødes to gange årligt for at koordinere den samlede strategi og sikre fremdrift. Der tages initiativ til drøftelse af eventuelt nye tryghedstiltag. Derudover vil der løbende være formidling omkring de enkelte indsatsområder i strategien. Tovholder og formidlingsansvarlig for hver indsats er ansvarlig for den løbende formidling.

Afrapporteringsforum indbefatter ledelsesmæssige repræsentanter fra Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland. Afrapportering sker én gang årligt efter Tryghedsindekset er udkommet (december/januar måned) – således retning kan udpeges. Styregruppen afrapporterer.

De nye prioriterede tryghedsindsatser vil figurere på denne hjemmeside. Indsatserne udgør tilsammen en helhedsorienteret tryghedsfremmende indsats.

 

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen