Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Patientens Team på tværs af kommune og psykiatri

Patientens Team på tværs af kommune og psykiatri

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på et velkoordineret og samlet patientforløb med patienten i fokus, for at sikre et sammenhængende og trygt patientforløb.

Mål

Borgere i Aalborg Kommune skal fortsat opleve høj tryghed.

Det gode og trygge patientforløb

Der er fokus på det gode patientforløb i projekt ”Patientens team”, der er et samarbejde på tværs af kommune og psykiatri. Formålet er ønsket om det gode teamsamarbejde mellem kommune og psykiatri, hvor borger og pårørende aktivt deltager i forløbet. Målet er at skabe bedre forløb og indsatser på tværs af sektorer, og dermed bedre borgerforløb, så færre borgere bliver tabt i overgangen mellem kommune og psykiatri. 

Øge trygheden ved at sikre trivsel og udvikling

Psykiatrien ønsker i samarbejde med Aalborg Kommune at sikre, at der særligt i overgangen mellem psykiatri og kommune laves en bedre og velkoordineret indsats. Patientens Team skal bidrage til at mindske den sociale ulighed, og understøtte, at borgere har lige muligheder for det gode liv. Et tættere og bedre koordineret samarbejde skal videre bidrage til at forebygge kriminalitet, misbrug samt hjemløshed blandt særligt udsatte borgere.

Hvad gør vi allerede på området

Aalborg Kommune og Psykiatrien har allerede i dag et godt samarbejde, og har flere fælles projekter, som har bidraget til udviklingen af metoderne i Patientens Team. Særligt projekt Borgerens Team har bidraget positivt til dette arbejde. Med udviklingen af Patientens Team og fælles sundhedsaftale, skal dette arbejde udbredes til det generelle samarbejde og patientforløb.

Hvad skal vi have fokus på

Fokus vil være at udvikle den relationelle koordinering mellem fagprofessionelle og reel borgerinddragelse i samarbejdet i Patientens Team. Psykiatrien ønsker sammen med Aalborg Kommune at udvikle samarbejdet mellem de to sektorer, så der opleves en god sammenhæng mellem kommunens og psykiatriens indsatser, så den enkelte borger oplever en rød tråd i sit forløb. Nøgleord vil være sammenhæng, respektfuld samarbejdskultur og aktiv borgerinddragelse.

Tovholdere
Professor Jan Mainz og ledende socialrådgiver Tine Blach, Psykiatrien, Region Nordjylland

IPS-metoden - Individuelt Planlagt Job med Støtte

Mål: Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at alle borgere i kommunen skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet. IPS-metoden er en måde at arbejde med beskæftigelsesindsatsen for personer med psykiske lidelser. Med uddannelse og beskæftigelse følger ofte adgang til positive og meningsfyldte sociale fællesskaber, som ligeledes en central indikator for tryghed.

En sammenhængende og koordineret indsats

Målgruppen for anvendelse af IPS-metoden er voksne, der har en psykiatrisk diagnose og for nogle også et misbrug. Formålet er en sammenhængende og koordineret indsats, der forebygger sygdomsforværring og øger den enkelte borgers mulighed for at komme i job eller uddannelse. Udgangspunktet for metoden er at borgeren er i centrum, alle kan deltage – ingen bliver ekskluderet og indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, håb og drømme.

Hvad gør vi allerede på området?

Aalborg Kommune og Psykiatrien har allerede i dag et godt samarbejde, og har flere fælles indsatser, som har bidraget til samarbejdet omkring IPS-metoden. Med udviklingen af IPS-metoden og fælles sundhedsaftale, skal dette arbejde udbredes til det generelle samarbejde og patientforløb. Implementeringen af IPS understøtter psykiatriens mål om i regi af Patientens Team at håndtere komplekse og uforudsigelige forløb og fremme tilknytning til uddannelse og beskæftigelse blandt psykisk syge borgere og kommunens mål om at få flere aktivitetsparate voksne videre i job og uddannelse.

Hvad skal vi have fokus på?

Job-og Ydelsesafdelingen har indgået et tæt tværsektorielt samarbejde med Psykiatrien med en fælles retning om IPS. Et velfungerende tværsektorielt samarbejde og koordinering af de sundhedsfaglige, beskæftigelses- og uddannelsesrettede samt sociale indsatser sammen med borgeren, er essentielt for at sikre et sammenhængende forløb. Samarbejdet sikrer merværdi for borgere ligesom der også arbejdes med integreret opgaveløsning mellem beskæftigelsesområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Samarbejdsmodellen har fokus på det tværsektorielle samarbejde, hvori det samlede behandlings- og rehabiliteringsforløb koordineres og tilrettelægges til et sammenhængende forløb. Et samarbejde, hvor målet er, at borgeren øger sin tilknytning til job eller uddannelse.

Det primære formål med samarbejdsmodellen er at sikre, at borgerens behov sættes i centrum og at borgere og fagprofessionelle oplever, at indsatsen er meningsfuld og sammenhængende. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked/uddannelse, derfor foregår størstedelen af indsatsen via kontakt med potentielle arbejdsgivere. IPS har vist gode resultater i forhold til at støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Den overordnede filosofi er, at personer med alvorlige psykiatriske lidelser kan arbejde eller tage en uddannelse, når der opnås et godt match mellem kandidaten og arbejds- eller uddannelsesstedet, samtidigt med, at kandidaten modtager sideløbende intensiv støtte. IPS er således en integreret del af den psykiatriske behandling.

Tovholder ledende socialrådgiver Tine Blach 

Mål: Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve høj tryghed.

I”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på at styrke trivsel og tryghed blandt familier, der lever med psykisk sygdom.

Trivsel giver tryghed

I Center For Pårørende, Psykiatrien, styrker vi trivsel og tryghed blandt familier, der lever med psykisk sygdom. Vi tilbyder samtaler og rådgivning til nære pårørende til en person, der har en psykiatrisk diagnose, og vi hjælper med at styrke dialogen, relationen og forståelsen mellem de pårørende og den person, der er syg. Vi har tilbud til børn, unge, voksne og familier - og de kan benyttes af borgere, der aktuelt har kontakt til psykiatrien, og også af andre, der har psykisk sygdom tæt inde på livet. Målet er at styrke familien og de pårørende, sådan at der arbejdes forebyggende i forhold til familie og netværk med psykisk sygdom. 

Øge trygheden ved at sikre trivsel og udvikling

Målet er at øge trivsel og ressourcer omkring den psykisk syge samt forebygge, at pårørende oplever mistrivsel. 

Hvad gør vi allerede på området?

Psykiatrien arbejder allerede i dag med inddragelse af pårørende, Center For Pårørende er et tilbud til alle, der har berøring med psykisk syge i hele regionen. Både den borger, der er psykisk syg samt pårørende og fagpersoner kan henvende sig til Center For Pårørende.

Hvad skal vi have fokus på?

Vi skal have fokus på at skabe gode relationer og rammer for familier og pårørende, der lever med psykisk sygdom. De skal opleve, at de har et sted, hvor de kan henvende sig, hvor der er tid og mulighed for at give dem støtte, så de får rum og plads til leve med sygdommen. Psykisk sygdom rammer ikke kun den syge, men også familien omkring dem.  Center For Pårørende har et særligt fokus og tilbud til børn og unge, der lever med forældre, der er psykisk syge.

Tovholder 
Jan Sandberg

 

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen