Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

I "Tryg Aalborg – en mere tryg kommune" har vi fokus på, gennem en helhedsorienteret og koordineret indsats at forebygge og håndtere negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Mål

Borgere i Aalborg Kommune skal fortsat opleve høj tryghed

Aalborg Kommunes strategi på området

Aalborg Kommune har i samarbejde med SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) udarbejdet en strategi som danner rammen for indsatserne i arbejdet med håndtering og forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Strategien er rettet mod fagprofessionelle, borgere og foreninger i Aalborg Kommune, hvor følgende fire dele udgør visionen for arbejdet: Medborgerskab og stærke fællesskaber, dialog og forpligtende samarbejde med borgerne, fælles vidensgrundlag samt klare handleanvisninger.

Medborgerskab og stærke fællesskaber samt dialog og forpligtende samarbejde med borgerne danner grundlaget for de forebyggende indsatser. Medborgerskab og stærke fællesskaber giver alle mulighed for at være en inkluderet del af samfundet, og have selvbestemmelse over eget liv. Dialog samt et forpligtende og ligeværdigt samarbejde mellem kommune, civilsamfundsaktører og borgere skaber en tillidsfuld og reflekterende dialog. Et fælles vidensgrundlag samt klare handleanvisninger danner grundlaget for det opsporende arbejde. Kompetenceudvikling af fagprofessionelle skal sikre en tidlig opsporing af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, mens klare handleanvisninger sikrer, at borgere der udsættes for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol får den nødvendige hjælp.

Hvad gør vi allerede på området

Aalborg Kommunes indsats i forhold til forebyggelse og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter består af flere helhedsorienterede og fælles koordineret indsatser på tværs af kommunen:

Ung-til-ung dialogskaberne er unge, der er uddannet til at facilitere dialogforløb om emner, som kan udfordre og få de unge til at reflektere over deres egen adfærd og holdninger. Med de rette værktøjer til at føre en god dialog, kan emner der fylder hos de unge aftabuiseres, normaliseres eller konkretiseres. De unge får redskaber til at italesætte fordomme samt udvikle egen forståelse af kultur og verdenssyn i samspil med andre.

Partnerskaber med civilsamfundsaktører: Aalborg Kommune har et tæt samarbejde med civilsamfundsaktører, der er baseret på en respektfuld dialog. Dialogen med unge, forældre og civilsamfundsaktører er vigtig for at forstå problematikkens kompleksitet, og sikre, at vi sammen øger modstandskraften over for negativ social kontrol.

Viden og opkvalificering af fagprofessionelle tilbydes i form af temadage og workshops om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol med henblik på at opkvalificere fagprofessionelle samt uddanne dem til at opspore og genkende bekymringstegn.

Actioncards beskriver, hvordan vi skal handle ved en bekymring om en æresrelateret konflikt/negativ social kontrol. Formålet er at sikre en hurtig og målrettet indsats, hvis der er en konkret bekymring. Derforuden er der udarbejdet et hjælperedskab, hvor fagprofessionelle kan læse mere om bekymringstegn, finde oplysninger om relevant lovgivning samt konkrete arbejdsværktøjer, der kan anvendes i sager vedrørende æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. 

Sikkerhedskonsulenterne i Region Nordjylland er en del af et nationalt team, som er forankret i de fire kommuner Aalborg, Odense, Aarhus og København. I samarbejde med de lokale sikkerhedskonsulenter styrker Aalborg Kommune sikkerheden for borgere, der er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Sikkerhedskonsulenterne understøtter de fagprofessionelle i kommunen med at koordinere mellem indsatser og aktører tilknyttet den pågældende borger på tværs af kommune, statslige myndigheder og andre indsatser. I konkrete sager, hvor der er tale om æresrelaterede problematikker, bistår konsulenten med rådgivning, risikovurderinger og koordination mellem aktører i sagen.

Sikkerhedskonsulenterne yder også støtte til borgere over og under 18 år, hvis sikkerhed er truet grundet en æresrelateret konflikt. Konsulenterne rådgiver om, hvordan man handler bedst for at mindske risikoadfærd, og henviser til øvrige relevante tilbud og indsatser. Sikkerhedskonsulentordningen er et gratis tilbud, der kan benyttes både af fagprofessionelle og borgere i hele regionen.

Hvad skal vi have fokus på

I Aalborg Kommune skal vi fortsat have fokus på forebyggelse og opsporing af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Vi skal sammen sikre en tidlig opsporing af borgere, både børn, unge og voksne, der udviser bekymringstegn, da det kan have store konsekvenser for deres trivsel. Der tilbydes derfor kontinuerligt og systematisk opkvalificering af fagprofessionelle. 

Tovholder

Centerchef Denise Bakholm, Aalborg Kommune

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen