Camp Ung

Mål: Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres.

I "Tryg Aalborg – en mere tryg kommune" har vi fokus på en tidlig forebyggende indsats i forhold til børn og unge, for at sikre børn og unges trivsel, udvikling og tryghed. Unge i Aalborg Kommune skal leve et trygt ungeliv – både fysisk og digitalt - uden kriminalitet og hvor rusmidler ikke får konsekvenser for deres helbred eller trivsel.

Understøtte trygheden via Camp Ung

Det er vigtigt at understøtte børn og unges trivsel og udvikling via en tidlig og forebyggende indsats. Camp Ung er en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Målet er at nedbringe unges brug af alkohol, nikotin og rusmidler, styrke trivsel ved at arbejde med unges digitale adfærd samt reducere risikoen for at unge begår kriminalitet. Camp Ung skal bidrage til at fremme et sundt miljø.

Hvad gør vi allerede på området?

Forebyggelsesområdet i forhold til børn og unge er generelt et højt prioriteret område i Aalborg Kommune og i Nordjyllands Politi. Dette gør sig gældende for udsatte børn og unge, men også i forhold til områderne rusmidler, kriminalitet og uddannelse findes der væsentlige forebyggende indsatser på tværs af kommune og politi, og øvrige nøglepersoner. Dette gælder både i forhold til den generelle specifikke og den individorienterede forebyggelse. Samlet set skal disse indsatser medvirke til, at børn og unges trivsel og udvikling sikres. Disse indsatser komplementerer således hinanden, og det er dermed summen af indsatser, der bidrager til en bedre forebyggelse i Aalborg Kommune. I flere af de forebyggende indsatser er der et tæt samarbejde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune og andre vigtige nøglepersoner.

Hvad skal vi have fokus på?

Camp Ung har fokus på, i en tryg ramme, at nedbringe unges brug af alkohol, nikotin og rusmidler og styrke trivsel ved blandt andet at arbejde med unges digitale adfærd i 7., 8. og 9. klassetrin i folkeskolerne. Alle 7., 8. og 9. klasser i Aalborg Kommune vil i løbet af et skoleår have én eller to dage, hvor klassen er omdannet til Camp Ung. Her vil de unge, sammen med en facilitator fra Camp Ung teamet (19 personer fra fritidscentrene og Midtby Sjakket) arbejde med at finde deres eget ståsted i forhold til de mange valg, de skal træffe i ungelivet. Det kan være i forhold til rusmidler og de mange typer af fællesskaber, man kan søge ind i eller trække sig fra. Camp Ungs tilgang er evidensbaseret og systematisk. Det er nemlig vigtigt at videregive data om unges adfærd og holdninger, da mange elever i udskolingen går rundt med skæve billeder af, hvad der er ”normalt”. Derfor arbejdes der med synliggørelse af flertalsmisforståelser, sociale overdrivelser samt social pejling.

De vigtige snakke om ungelivet på nettet varetages blandt andet af De Sociale Medieambassadører, der har to lektioner på 7. årgang.
Politiet kommer forbi på 8. årgang og snakker med de unge om, hvordan kriminalitet kan ændre en livsbane i negativ retning, og hvordan man kan støtte sig selv og andre i at sige nej til kriminelle handlinger.
De unges forældre bliver en del af campen to aftener, i henholdsvis 7. og 8. klasse. Forældrene vil få præsenteret data om, hvordan det står til med trivsel og tryghed i netop deres barns klasse. Og de vil blive inviteret med i en åben dialog i fællesskab med de unge om, hvordan de som forældre kan støtte deres barn igennem overgangen fra barn til ung. For eksempel ved at have en tydelig holdning til unge og alkohol, og ved at tale med deres barn og indgå aftaler.

Tovholder
Denise Bakholm, Aalborg Kommune

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)