Trivsel i skolen

16. januar 2023
Status på arbejdet i 2022 for trivsel i skolen

Dreng Der Sidder Paa Fliser Med Mobiltelefon

Skolernes kontinuerlige arbejde med at forebygge og håndtere problematikker omkring mobning og skolefravær er hjørnesten i trivselsarbejdet på alle skoler og går hånd i hånd med en række andre væsentlige indsatser. I 2022 blev Aalborg Kommune certificeret “Børnevenlig Kommune”- en certificering der betyder, at vi skal arbejde indgående med at inddrage børn og unge endnu mere end hidtil. Som led i det arbejdede lancerede Børn og Unge i 2022 indsatsen “Konfliktmægling i børnehøjde”, hvor børn får redskaber til bedre at håndtere de konflikter, der er en helt naturlig del af et børneliv og som kan føre til positiv udvikling, hvis konflikterne løses på en god måde. Indsatsen videreføres i 2023, hvor skolerne tilbydes materialer og kompetencer i relation til konfliktmægling.

Det skarpe fokus at inddrage børn og unge i fora, hvor netop deres vilkår drøftes, har endvidere bevirket, at unge nu er blevet en fast del af SSP-møderne på skolerne. På SSP-møderne tales der om, hvad der rør sig i et område - både fysisk og digitalt - og hvad der skal til for at styrke det gode ungdomsliv. De foreløbige erfaringer med at inddrage de unge på disse møder er rigtig positive. De unges medvirken giver et helt unik billede af, hvad der optager de unge og giver samtidig konstruktive bidrag til, hvordan det gode ungeliv kan styrkes yderligere.

Skolernes kamp mod mobning

En af de største trusler mod trivsel i skolen er mobning. Mobning udspiller i sig i mange forskellige sociale sammenhænge både i den fysiske verden og på nettet. Derfor er trivselspersonerne på Aalborg Kommunes Skoler netop blevet opdateret på den nyeste viden om mobning. Sammen med Dansk Center for Undervisningsmiljø har de vendt og drejet de svære dilemmaer i arbejdet med mobning og står nu på et endnu bedre fundament i forhold til, hvordan mobning kan forebygges og bekæmpes. Målet er, at alle børn skal føle sig trygge i skolen.

Opfattelsen af mobning og hvorfor det opstår, har ændret sig meget de seneste år. Forskning peger på, at fokus på gruppedynamik fremfor individ er vigtigt, når man vil forebygge og standse mobning. I det opdaterede mobbesyn er fokus flyttet fra, at mobning handler om onde eller aggressive enkeltelever, der mobber svage medelever, til nu at handle om den gruppedynamik mobningen foregår i. Trivselspersonerne og teamet omkring en mobberamt klasse arbejder dermed med at spotte, hvad det er for nogle uhensigtsmæssige mønstre, der præger fællesskabet. Det er i arbejdet med fællesskabet, at løsningerne skal findes.

Læs mere om indsatsen Trivsel i Skolen på TrygAalborg.dk

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)