F-ACT

05. februar 2020
Vi har fokus på at bidrage til et sammenhængende og trygt patientforløb. Fra 1. november 2019 indfører Psykiatrien i Region Nordjylland en ny behandlingsmodel, der skal styrke den ambulante behandling inden for psykoseområdet. Modellen kaldes F-ACT.

Hvad sker der?

Fra 1. november 2019 sker der en omorganisering af de ambulante behandlingstilbud indenfor psykoseområdet i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det sker i forbindelse med, at Psykiatrien indfører en ny behandlingsmodel kaldet F-ACT.

F-ACT står for Flexible Assertive Community Treatment.  Assertive Community Treatment (ACT) kender vi fra opsøgende psykoseteam. F’et står for fleksibilitet, og helt kort fortalt går F-ACT modellen netop ud på, at behandlingsindsatsen tilpasses fleksibelt efter patientens behov. Det sker på baggrund af løbende kontakt til patienten:

 • Der tilbydes intensiv behandling i perioder, hvor der er brug for det, og nedjusteres til individuel tilpasset standardbehandling, når patienten har det bedre igen.

 • Patienten tilknyttes et tværfagligt team (F-ACT team). Hvem fra teamet, der bedst kan hjælpe i den aktuelle situation, vurderes løbende. I perioder kan der være flere, der samarbejder om behandlingen, fx ved at inddrage særlige kompetencer i forhold til misbrugsbehandling.

Billede af hænder, der ligger ovenpå hinanden.JPG

Ændringen vil medføre, at der ikke mere skelnes mellem Opsøgende Psykoseteam patienter og øvrige patienter på psykoseområdet. Målet er, at alle patienter får den rette behandling – og at behandlingen kan være intensiv i de faser, hvor der er behov for det.

Opstart med F-ACT i Region Nordjylland omfatter følgende ambulatorier og enheder

Fra Klinik Psykiatri Nord

 • Opsøgende Psykoseteam Nord
 • Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel, psykosedelen.
 • Mobilteam N2

Fra Klinik Psykiatri Syd

 • Opsøgende Psykoseteam Syd
 • Ambulatorium for Psykoser
 • Ambulatorium for Rusmiddelpsykiatri.

Ambulatorium for Rusmiddelpsykiatri har i dag regionsdækkende funktion. Ambulatoriets nuværende patienter overgår med få undtagelser til de nye F-ACT teams. Samtidig etableres der en tværorganisatorisk rådgivnings- og netværksfunktion til sikring af ensartet og fagligt velbegrundet behandling af misbrug i hele organisationen.

Antal teams og patienter

Ved opstart med F-ACT er der ca. 1.350 patienter, som flyttes fra de nuværende ambulatorier til de nye ambulatorier og teams. Det drejer sig om ca. 350 patienter i Klinik Psykiatri Nord og ca. 1.000 patienter i Klinik Psykiatri Syd. Dette er inklusiv patienter under udredning i de nævnte ambulatorier. Antallet af patienter kan naturligvis ændre sig over tid.

I den nye organisering er der to ambulatorier med i alt 6 F-ACT teams med en geografisk opdeling.

 

I Klinik Psykiatri Nord er er der Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel med to F-ACT teams

 • Psykoseteam Hjørring
 • Psykoseteam Brønderslev-Jammerbugt

I Klinik Psykiatri Syd er der Ambulatorium for Psykoser med fire F-ACT teams:

 • Team Aalborg Nord
 • Team Aalborg Centrum
 • Team Aalborg Sydøst
 • Team Himmerland   

Figur 1 Aendring I Organiseringen I Forbindelse Med F Act Beskaaret

Hvad får vi ud af at arbejde med F-ACT?

I hovedpunkter forventer vi disse fordele ved at indføre en tilpasset F-ACT model i den nordjyske psykiatri:

 • ’Den rette indsats til de rette patienter’
  Løbende revurdering af behandlingsbehov og fleksibel adgang til behandlingsressourcer skal give mulighed for, at flere patienter kan være i relevant kontakt med Psykiatrien.

 • Øget fokus på empowerment og recovery
  F-ACT skal yde støtte der, hvor patienten ønsker at lykkes. Ansatte med brugererfaring skal inddrages i behandlingen for at styrke håbet om at komme sig/leve et godt liv med sin sygdom.
  Der skal også arbejdes med inklusion og fremme af socialt netværk.

 • Teams med tværfaglig kompetence
  Når behovet er størst, skal teamet løfte i flok. Forskellige kompetencer og specifik faglighed inddrages efter behov (fx socialrådgiver, misbrugsbehandler eller anden specialist).

 • Flere ressourcer til subakutte kontakter
  De skal være mulighed for at handle hurtigt og målrettet, når patienter oplever væsentlig forværring af deres tilstand. Det kan fx være vigtigt for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

 • En mere ensartet model for den samlede psykiatri. Der skal arbejdes med ensartede kriterier for, hvornår en patient kan tilbydes høj-intensiv behandling. Der skal arbejdes med gensidig coaching og erfaringsudveksling på tværs af teams.

Udvidelse til andre områder

Det er ikke på alle områder indenfor psykoseområdet, der indføres nye F-ACT teams. Alle kommuner Syd for Limfjorden bliver dækket af et F-ACT team, men i Klinik Psykiatri Nord dækker F-ACT teamene i første omgang Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt kommune samt dele af Frederikshavns kommune.

Når der er indhentet erfaringer med F-ACT, tages der stilling til udbredelse til andre områder, herunder ikke mindst andre teams og ambulatorier, som behandler patienter indenfor psykoseområdet i almen voksenpsykiatri: Psykiatrisk Ambulatorium Thy/Mors, Opsøgende Psykoseteam Thy/Mors, Mobilteam N7, Mobilteam N8 og Psykiatrisk Ambulatorium Frederikshavn. Ambulatorium for Unge med Skizofreni (OPUS) forsætter som hidtil.

Læs også om, hvorledes der bliver arbejdet med et sammenhængende og trygt patientforløb i Patientens Team

 

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)