Intro for flygtninge

Mål: Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, i fællesskab at skabe en god, tryg og meningsfuld velkomst samt følgende integration for flygtninge i kommunen – det sker via samarbejde og en tryg og tillidsfuld dialog.

Et målrettet og trygt forløb for nye flygtninge i kommunen

Aalborg Kommune modtager hver måned et mindre antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. En god start er et godt afsæt for den videre integration.

For at sikre en god start for de nye borgere i kommunen afholdes der personlige samtaler med alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ift. beskæftigelse, CV, bolig og budget. Der laves i samarbejde med den nye borger en plan for det videre integrationsforløb. Samtalerne holdes med tolk.

Målet med integrationsindsatsen er at sikre, at den nye borger hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem uddannelse og arbejde. Vejen hertil er hurtig start på danskuddannelse samt i virksomhedspraktik for at blive introduceret til arbejdsmarkedet. I integrationsforløbet arbejdes der sideløbende med danskuddannelse målrettet med opkvalificerende kurser, løntilskud og kombination af virksomhedspraktik med ansættelse et mindre antal timer. Der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer samt hvor på arbejdsmarkedet, der aktuelt er jobåbninger.

Det brede samarbejde

Fra selve modtagelsen og i de følgende år skal vi sikre bedst mulig integration i alle livets faser fra småbørn til seniorer, uddannelse og arbejde såvel som fritid. For at løfte opgaven omkring integration bedst muligt kræver det koordinering og samarbejde, da det vedrører mange af kommunens ”kerneopgaver”. Det gælder forhold omkring sociale ydelser, boliger, jobcenter, daginstitutioner, skoler, ældrepleje, sundhedsfremme og forebyggelse, samt hjælp til handicappede. Der samarbejdes ligeledes med vigtige parter om integrationen bl.a. boligorganisationerne, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet – og hele forenings- og fritidslivet. 

De mange frivillige tilbud, som findes i Aalborg Kommune, er et vigtigt supplement til den kommunale indsats. Der er f.eks. fællesspisning, sprogtræning, rundvisning i byen, og der er mulighed for juridisk hjælp f.eks. i forbindelse med ansøgning om familiesammenføring.

Opfølgende undervisning i samarbejde med politiet

En del unge flygtninge under 25 år deltager i et uddannelsesrettet tilbud ved Ung AUC, der er en del af Ungdomsskolen. Her får de danskuddannelse såvel som fagundervisning i matematik, engelsk og samfundsfag samtidig med at de løbende deltager i forskellige virksomhedspraktikker.

Som en del af undervisningen ved Ung AUC er der også fokus på hverdagsmestring og medborgerskab for at udruste de unge til at bo på egen hånd, samt at færdes i og deltage i samfundet.

Nordjyllands Politi deltager i undervisningsforløbet på Ung AUC, hvor de underviser om lov og normer i Danmark. Dette sker bl.a. ved hjælp af illustrationer af forskellige situationer, som vises på slideshow. Politiets deltagelse har flere formål. Først og fremmest ønskes der tidligt en dialog omkring lov og normer i Danmark, for at forebygge misforståede situationer i by- og nattelivet samt i relationen til andre borgere. Dernæst har Nordjyllands Politi et ønske om, at de nye borgere i byen oplever at få en tryg og tillidsfuld relation til politiet

Læs mere om integrationsindsatser

Læs mere om frivillige tilbud på integrationsområdet

Tovholder
Christina Woetmann

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)